TSUCHI-NO-KA - porcelainware

*  TSUCHI-NO-KA - porcelainware

IS-40 01 14.1cm(D)x2.2cm(H) plate 4/24 pcs.
 02 24.8cm(D)x 3.3cm(H) plate 1/12 pcs.
 03 12.6cm(D)x4.8cm(H) bowl 2/24 pcs.
 04 16.9cm(D)x5.7cm(H) bowl 2/24 pcs.
 05 20.3cm(D)x6.4cm(H) bowl 2/12 pcs.
 06 23.5cm(D)x7.9cm(H) bowl 1/12 pcs.
 07 13.8cm(D)x7cm(H) bowl 2/24 pcs.
 08 17.8cm(D)x7.5cm(H) bowl 2/24 pcs.
 09 19.4cm(D)x8cm(H) bowl 2/12 pcs.
 10 12.9cm(D)x4.5cm(H) bowl 4/48 pcs.
 11 22.8cm(D)x5cm(H) bowl 2/12 pcs.
 12 24.2(D)x7.5cm(H) bowl 1/12 pcs.