TATARA - porcelain

*TATARA - porcelain

M-205-1 24.5cm dia. Plate 5/30 pcs.
M-205-2 20.5cm dia. Plate 5/50 pcs.
M-205-3 15cm dia. Plate 5/80 pcs.
M-205-4 22cm dia. Pasta Plate 5/40 pcs.
M-205-5 16cm dia. Bowl 5/40 pcs.
M-205-6 12cm dia. Bowl 5/100 pcs.