hana-hana
* hana-hana

MS-40 01 4-petal bowl - 10.5cm dia. 6/72 pcs.
02 4-petal bowl - 17.3cm dia. 3/36 pcs.
03 4-petal bowl - 23.8cm dia. 2/24 pcs.
04 4-petal bowl - 30.7cm dia. 1/18 pcs.
05 3-petal bowl - 12.7cm dia. 3/48 pcs.
06 3-petal bowl - 18.5cm dia. 2/36 pcs.
07 3-petal bowl - 24.5cm dia. 1/18 pcs.