SAKURA SAKURA - porcelainware

* SAKURA SAKURA - porcelainware

OG-74 300 Mug 9.4cm h. x 8.8cm dia. 1/60 pcs.
  302 Rice Bowl 11.3cm dia. x 6cm h. 5/80 pcs.
  304 Bowl 9.6cm dia. x 2.8cm h. 5/120 pcs.
  306 Round Plate 16.2cm dia. 5/80 pcs.
  308 Bowl 12.1cm dia. x 4.4cm h. 5/80 pcs.
  310 Bowl 15.4cm dia. x 4.5cm h. 3/48 pcs.


* SAKURA TEMARI - porcelainware

OG-74 250 Bowl 13.7cm dia. x 4cm h. 5/80 pcs.
  256 Bowl 16.8cm dia. x 5.2cm h. 5/60 pcs.
  253 Bowl 16.5cm dia. x 2cm h. 5/80 pcs.
  259 Bowl 22.3cm dia. x 4.2cm h. 3/36 pcs.